It wetterskip fan 19 febrewaris 2019 17:45

Fryslân hat twa bysûndere gemalen dy't yn de stoarm moanen it lân druch pompe. It Woudagemaal op 'e Lemmer en it Hoogland gemaal by Starum. We rinne mei by it opstarten fan it Woudagemaal, dit is it âldste noch rinnende stoomgemaal fan de wrâld mar de kennis oer stoommachines mat wol oerdroegen wurde oan de nije generaasje.

We sjogge ek by it nije gemaal yn de waadseedyk by Marrum. Dit gemaal moat de pieken oan delslach yn it Noarden opvange en ek fisk trochlitte en in swiet sâlt oergongs gebied achter de dyk betsjinje. It is allinich in lyts gemaal yn ferhâlding my it monsterachtige Hooglandgemaal sa docht bliken

It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.
(advertinsje)