It wetterskip fan 11 desimber 2018 17:45

It wettersysteem fan Fryslân wurdt kontinu oanfretten en bedrige troch bisten en planten dy't hjir net fan oarsprong thús hearre. Der stean yn Fryslân planten dy't fundearringen oantaaste en dan binne der ek noch muskusrotten dy't diken stikken meitsje. We gean op jacht nei eksoaten dy't ús provinsje kapot meitsje mei Flora Rosenbrand en rottefanger Jan van der Sluis.

It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.
(advertinsje)