It Polytburo fan 7 oktober 2019 17:35

Dantumadiel sit yn 'e lytse loege: finansjele problemen soargje derfoar dat der in tekoart op de begrutting is fan hast 4 miljoen, tsien persint fan de folsleine begrutting. It hat der al foar soarge dat de nijbou fan it MFC yn Feanwâlden ta grutte teloarstelling fan it doarp net trochgiet. Hoe hat dit sa komme kind, en wat sil de gemeente der oan dwaan? Yn de studio prate Andries Bakker en Eric Ennema mei finansjeel wethâlder Rommy Kempenaar. Hie dy fusy, mei Noardeast-Fryslân, der toch net komme moatten?

It Polytburo

Yn de Corona tiid wie It Polytburo oars fan opset. In rige ynterviews oer Fryslân yn de Corona-krisis. Eric Ennema ûntfong gasten út it bdriuwslibben, kultuer, polityk.
(advertinsje)