It Polytburo fan 29 oktober 2018 17:45

"Fryslân sels oan it roer!"  Mei dy striidgjalp giet de FNP de ferkiezingen yn. Mear selsstannigens foar Fryslân, om sa net allinnich der foar te soargjen dat it goed giet mei de Friezen sels, mar ek fan de rest fan ús lân. Mar wolle de Friezen dat wol, mear autonomy? Andries Bakker en Eric Ennema prate jûn mei Sybren Posthumus, oer âlde idealen dy't wer ôfstoft wurde. Oan de ein fan it ynterview fansels wer de "live"-cartoon fan Gerco van Beek.

It Polytburo

Yn de Corona tiid wie It Polytburo oars fan opset. In rige ynterviews oer Fryslân yn de Corona-krisis. Eric Ennema ûntfong gasten út it bdriuwslibben, kultuer, polityk.
(advertinsje)