It Polytburo fan 13 maaie 2019 17:45

De formaasje fan it nije deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân gie al net fan in leien dakje, doe kaam der ynienen ek nochris it nijs dat de lêsten foars omheech gean. Gedoch yn it hast tûsen jier âlde bestjoersorgaan dat it wetterskip is, dàt wienen we net wend. En hoe't it mei dy hegere lêsten sit, dat mei DB-lid Otto van der Galiën (Lagere Lasten Burger) útlizze oan Andries Bakker en Eric Ennema.

It Polytburo

Fan freed 3 april ôf praat Eric Ennema oer de les fan Corona, mei gasten út it bedriuwslibben, kultuer en polityk.
Presintaasje: 
Andries Bakker & Eric Ennema
(advertinsje)