It Polytburo fan 11 juny 2018 18:45

Moatte de njoggen mega-mûnen by Hiddum-Houw der no komme, of net? De provinsjale polityk sit der raar mei yn 'e mage. Mei it Ryk binne ommers ôfspraken makke, mar it ferset is grut. Foaral kolleezjepartij VVD sit yn in lestich parket. Eins binne se tsjin dizze grutskalige wynenenerzjy, mar tagelyk leit der in akkoart mei de ryksoerheid. Sil fraksjefoarsitter Avine Fokkens ynstimme mei útstel fan de pleatsing fan de mûnen? En wat levert dat dan op? 

It Polytburo

Polityk programma wêryn't alle freeds in (Fryske) politikus, dy't om hokfoar reden dan ek yn it nijs is, skerp befrege wurdt oer in aktueel ûnderwerp.
Presintaasje: 
Andries Bakker & Eric Ennema
(Advertinsje)