It paad werom fan 8 maaie 2012

Twa kear hie Fryslân de draver fan it jier yn hûs, want ek hjir waard oan hynstesport dien. En twa kear wie dat folslein net ferwachte.
Doe't it lytse Oerterper boerke Wolter Huisman om in ko soe nei hanneler Boerstra op 'e Gordyk, kaam er thús mei in hynder, Mistral Nora. Dat hynder soe útgroeie ta in sensaasje, wûn alles en waard draver fan it jier 1974, traind by de dyk del fan Drachten nei Easterwâlde. Sa'n tsien jier letter bleaunen Eelke Kruis en Evert Gaastra op in feiling hingjen oan in hynder dat foal wie. Foal fan Action Skoatter, miskien wol it bêste hynder dat ea yn Nederlân rûn hat. Yn elk gefal waard it yn 1987 hynder fan it jier. Beide hynders rinne it Paad Werom.

It paad werom

It paad werom

Tiisdei 10 april werhellet Omrop Fryslân de twadde rige fan It paad werom oer saken en minsken út it ferline. Ek wer net yn in te fier ferline, der moat noch oer praat wurde kinne troch de minsken dy't hjoed-de-dei libje. Dat, tegearre mei in soad bylden út it ferline, makket It paad werom ta in spesjale belibbing. Dy filmkes komme wit wer wei. Sa is it âlde filmargyf fan it PEB iepenbier wurden, der bin ek films fan de belutsenen sels en in ryk ferskaat komt út it Fries Filmargyf, dat der hieltyd better yn slagget om de âlde films te rubrisearjen en digitalisearjen. Acht programma's binne der makke mei in rom ferskaat. Dizze rige waard earder útstjoerd yn novimber en desimber 2011.
(advertinsje)