It paad werom fan 29 maaie 2012

  Om de 90-er jierren hinne hâlde it Provinsiaal Elektriciteits Bedrijf fan Fryslân op te bestean. It gie, tegearre mei de PGEM fan Gelderlân, op yn wat nijs: de Nuon. Op himsels net slim. Alles waard grutter, mar ferfelend wie wol dat it in hiel oar bedriuw waard. Mei opsetsin ek noch. En dat wylst it PEB, yn de folksmûle Pake en Beppe, hiel ticht by de minsken stie.

  As der earne in tried opgroeven waard, kaam de direkteur sawat by de minsken del om dat te melden. Jo bellen as der wat wie. Net mei in bedriuw, mar mei in persoan. Je wisten wa' t je hawwe moasten. Mar, mei dat it byld fan al dy peallen ferdwûn, ferdwûn dat ek. En der kaam in bedriuw dêr't miskien wol mear sinten útkaam, mar wat fierder fan de minsken ôf stie.

  Yn It paad werom prachtige bylden út it âlde argyf fan it PEB, foar it earst iepenbier.

  It paad werom

  It paad werom

  Tiisdei 10 april werhellet Omrop Fryslân de twadde rige fan It paad werom oer saken en minsken út it ferline. Ek wer net yn in te fier ferline, der moat noch oer praat wurde kinne troch de minsken dy't hjoed-de-dei libje. Dat, tegearre mei in soad bylden út it ferline, makket It paad werom ta in spesjale belibbing. Dy filmkes komme wit wer wei. Sa is it âlde filmargyf fan it PEB iepenbier wurden, der bin ek films fan de belutsenen sels en in ryk ferskaat komt út it Fries Filmargyf, dat der hieltyd better yn slagget om de âlde films te rubrisearjen en digitalisearjen. Acht programma's binne der makke mei in rom ferskaat. Dizze rige waard earder útstjoerd yn novimber en desimber 2011.
  (advertinsje)