It paad werom fan 17 april 2012

Nijefurd 1984, siik fan weryndieling
Ek yn 1984 wie der yn Fryslân in weryndieling fan gemeenten. Doe barde it fan boppen ôf. Himmelumer Aldefurd moast troch mei Warkum, Starum en Hylpen. Mar doe't Jan van der Meer op 2 jannewaris 1984 as nije boargemaster de gemeente ynkaam, koe hy yn twa auto’s stappe, in Warkumer wein en in Koudumer. Jierrenlang ha dy beide plakken fochten oer wa’t it haadplak wurde moast. Pas no fertelle de noch libjende riedsleden wat har allegear oandien waard. Troch de ynwenners, mar foaral troch elkoar. Sjantaazje, bedrigings, selden gie polityk sa fier. En wat sizze se no? Dit hie net wêze moatten. Nijefurd gie hiel kûm de nije gemeente Súdwest-Fryslân yn.

It paad werom

It paad werom

Tiisdei 10 april werhellet Omrop Fryslân de twadde rige fan It paad werom oer saken en minsken út it ferline. Ek wer net yn in te fier ferline, der moat noch oer praat wurde kinne troch de minsken dy't hjoed-de-dei libje. Dat, tegearre mei in soad bylden út it ferline, makket It paad werom ta in spesjale belibbing. Dy filmkes komme wit wer wei. Sa is it âlde filmargyf fan it PEB iepenbier wurden, der bin ek films fan de belutsenen sels en in ryk ferskaat komt út it Fries Filmargyf, dat der hieltyd better yn slagget om de âlde films te rubrisearjen en digitalisearjen. Acht programma's binne der makke mei in rom ferskaat. Dizze rige waard earder útstjoerd yn novimber en desimber 2011.
(advertinsje)