It paad werom fan 10 april 2012

  Richtsje Wassenaar-Boelstra. It liket in gewoane namme, mar dizze boerinne fan Jelsum wie net gewoan, mar hiel bysûnder.
  Boere-adel. Se wie troud mei Jan Wassenaar, de foarsitter fan it Fries Rundvee Stamboek (FRS), mar doe't dy stoar yn 1958 sette sy de fokkerij troch en wie oant har dea yn 1969 de keninginne fan de fokkerij. Se kriich sels de sjah fan Perzië op besite.

  In fokkerij dy't nei har dea hiel oars waard, doe moast er mear rendemint as moaiens fan it fee komme.

  Richtsje Wassenaar-Boelstra bliuwt bestean troch de stifting, dy't se mei har suster oprjochte hat, de Boelstra-Olivier Stifting. Dy't no noch subsydzjes jout oan kultuer en lânbou yn de hoeke fan Jelsum en Stiens. Yn dit programma ek in moaie rûngong op de âlde pleats fan Richtsje Wassenaar.

  It paad werom

  It paad werom

  Tiisdei 10 april werhellet Omrop Fryslân de twadde rige fan It paad werom oer saken en minsken út it ferline. Ek wer net yn in te fier ferline, der moat noch oer praat wurde kinne troch de minsken dy't hjoed-de-dei libje. Dat, tegearre mei in soad bylden út it ferline, makket It paad werom ta in spesjale belibbing. Dy filmkes komme wit wer wei. Sa is it âlde filmargyf fan it PEB iepenbier wurden, der bin ek films fan de belutsenen sels en in ryk ferskaat komt út it Fries Filmargyf, dat der hieltyd better yn slagget om de âlde films te rubrisearjen en digitalisearjen. Acht programma's binne der makke mei in rom ferskaat. Dizze rige waard earder útstjoerd yn novimber en desimber 2011.
  (advertinsje)