It paad werom fan 1 april 2012

Evert Wilstra ljepte nea wer
 
Fierljeppen, it is noch net iens sa'n âlde sport. We sjogge efkes nei Roel Bokke Span, acht kear Frysk kampioen, de grûnlizzer. Hy wie der mei ferantwurdlik foar dat yn de 70-er jierren it fierljeppen yn Fryslân bloeide, sadanich dat it bûtenlân ek belangstelling toande. De Fryske ljeppers demonstrearen rûnom yn de wrâld, Frysk en  Nederlânsk rekôrhâlder Evert Wilstra fan Hallum kaam telâne yn in Franske tillevyzjesjo, mar doe't er dêr letter jild foar krige woe it Frysk Ljeppersboun dy sinten hawwe. Evert hâlde hoek, it bestjoer ek. En de bêste ljepper fan dat stuit hat nea wer ljept.
Utstjoering 15 novimber 18.30 oere

It paad werom

It paad werom

De redakteuren fan It paad werom gienen op ‘e siik nei minsken dy’t witte hokker ferhalen der hearre by de âlde bylden út it filmargyf.
(Advertinsje)