It libben as in reis - Het leven als een reis

''De schoonheid en ontroering zit in de alledaagse ontmoetingen tussen mensen.'' Dat is de ûnderfining fan teatermakker Tjerk Ridder fan Utrecht tidens syn reis troch Fryslân. Dy makke hy tegearre mei syn Esel Lodewijk. Tjerk wie bot ûnder de yndruk fan de gastfrijheid dy't hy tsjin kaam, want hy moast eltse dei wer in sliepplak fine foar him en syn reisgesel. Sa hat hy ek in nacht troch brocht by soarchynstelling Talant yn Boalsert, dêr't hy koart lyn wer efkes werom wie mei in ferrassing. Wendy Kennedy fan Omrop Fryslân socht him doe op en seach werom op syn lange en bysûndere reis.

---

''De schoonheid en ontroering zit in de alledaagse ontmoetingen tussen mensen.'' Dat is de ervaring van theatermaker Tjerk Ridder uit Utrecht tijdens zijn reis door Friesland. Die maakte hij samen met zijn ezel Lodewijk. Tjerk was erg onder de indruk van de gastvrijheid die hij onderweg tegenkwam, want hij moest iedere dag weer een slaapplek zien te vinden voor hem en zijn reisgezel. Zo heeft hij onder meer een nacht doorgebracht bij Talant, een zorginstelling voor mensen met een beperking in Bolsward. Hij was kort geleden weer even terug in Bolsward met een verrassing. Wendy Kennedy van Omrop Fryslân zocht hem toen op en keek met hem terug op zijn bijzondere reis.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)