It giet goed mei Derek Buitenzorg

It giet hiel goed mei ús Derek. Hy groeit as koal en hat altyd honger. Hy hat dan ek in goed plak. Op it entrainement fan Eelke Kruis yn Terbant. Kruis makke yn de jierren 80 furore mei it romrofte hynder Action Skoatter, dat mear as in miljoen gûne bymekoar draafde. De Vliegende Friezin wie in fenomeen, en Kruis makke geweldige jierren mei. Mar net alle oandielhâlders fan Derek witte soks. Heechste tiid dus om better yn 'e kunde te kommen mei Eelke Kruis.

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(Advertinsje)