I.K. fan 7 juny 2013

I.K. Wyn en Wetter

Michael set Jildou ôf by it grutte jacht. Rutger sjocht it. Wat der krekt gebeure sil wit hy net, mar dat Jildou yn in libbensgefaarlike sitewaasje sit is wol dúdlik. Sadree't Jildou oan board is, goait it jacht de trossen los en fart it fuort. Wat no te dwaan? Doart Rutger yn te gripen? Kin hy dy krimineel wol de baas? En wêr is Jeroen? En wól Jildou eins wol holpen wurde? Rutger stiet foar de lestichste beslissing yn syn libben.

Programma Banner I.K. Wyn en Wetter

I.K.

Nei it suksesfolle earste seizoen fan de jongerinsoap I.K., komt Omrop Fryslân mei in spannende twadde rige fan de searje: I.K. Wyn en Wetter. Mei in nij ferhaal, in oare omjouwing en nije akteurs. Mar benammen ek in nij en aktueel tema: loverboys. In fenomeen dat ek yn Fryslân faak foarkomt.
(advertinsje)