I.K. fan 31 maaie 2013

I.K. Wyn en Wetter

Jildou is mislik. Mar Jeroen hat gjin begrutsjen mei har. En Michael ek net. De jonges sette har foar it blok, se kin net samar mear fuortrinne. Lieke en Rutger besykje der yntusken achter te kommen wat dy man op dy boat no krekt bepraat mei Jeroen. En dêrtroch wurde se bepaald net gerêst op de saak. It wurdt tiid om in plan te meitsjen om it tij te kearen.

Programma Banner I.K. Wyn en Wetter

I.K.

Nei it suksesfolle earste seizoen fan de jongerinsoap I.K., komt Omrop Fryslân mei in spannende twadde rige fan de searje: I.K. Wyn en Wetter. Mei in nij ferhaal, in oare omjouwing en nije akteurs. Mar benammen ek in nij en aktueel tema: loverboys. In fenomeen dat ek yn Fryslân faak foarkomt.
(advertinsje)