I.K. fan 24 maaie 2013

I.K. Wyn en Wetter

Wat wol Jeroen mei Jildou? Leafde diele ofsa, mar Jildou hat dêr in oar idee by as hy. Dat krijt se gau yn de gaten as se mei Michael te farren sil. Rutger krijt stadichoan better yn de gaten wat der allegear oan de hân is, mar hy sil mei bewizen komme moatte foardat oaren him leauwe sille. Dat falt net ta. Foaral Lieke hat net folle nocht om him noch te helpen. Oant it momint dat it allegear út de hân driget te rinnen.

Programma Banner I.K. Wyn en Wetter

I.K.

Nei it suksesfolle earste seizoen fan de jongerinsoap I.K., komt Omrop Fryslân mei in spannende twadde rige fan de searje: I.K. Wyn en Wetter. Mei in nij ferhaal, in oare omjouwing en nije akteurs. Mar benammen ek in nij en aktueel tema: loverboys. In fenomeen dat ek yn Fryslân faak foarkomt.
(advertinsje)