Ik bin PRO fan 5 febrewaris 2020 17:30

De 14-jierrige Sandra út Damwâld wennet by har pake en beppe yn hûs. Sy docht it hiel goed op skoalle en lit ús sjen hoe't it har fergiet. 

Yn dizze ôflevering stiet it IQ en de wearde fan it IQ-label sintraal. Offisjeel is it praktykûnderwiis foar learlingen mei in IQ tusken de 55 en 80 en in gemiddelde learefterstân fan 3 jier. Mar yn de praktyk is dit hielendal net sa swart-wyt.

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)