Ik bin PRO fan 4 maart 2020 17:30

Marius wol graach schilder wurde en ûntwikkelt himsels mei it doel om de juste papieren dêrfoar te heljen. Learlingen op it praktykûnderwiis krije op it stuit lykwols gjin diploma as sy fan skoalle gean mar inkeld 'sertifikaten'.

Kinne se hjir de arbeidsmerk mei op? Minister Slob hat koartlyn besletten dat der ek foar PRO-learlingen in unifoarm diploma komt. Mar levert dat ek echt wat op?

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)