Ik bin PRO fan 26 febrewaris 2020 17:30

Mark (15) komt fan Skettens en kin net wachtsje oant er op staazje mei. Mar hoe komt hy oan in geskikt staazjeplak en hawwe bedriuwen wol plak foar learlingen fan it praktykûnderwiis?
We folgje Mark yn syn tocht nei in staazje op de jierlikse ON STAGE beroppemerk yn Snits.

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)