Ik bin PRO fan 11 maart 2020 17:30

In soad learlingen kampe mei in leech selsbyld. Sa ek Natalie dy't hjir de earste jierren bot mei te krijen hie. It ûntwikkeljen fan in sûn selsbyld is dan ek in wichtich oandachtspunt op de PRO-skoallen.

Hoe kinst as dosint dyn stientsje bydrage oan in sûner selsbyld?

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)