Ik bin PRO fan 1 april 2020 17:30

Jantina (18) docht de 'yntree' oplieding (mbû nivo 1) binnen it praktykûnderwiis. Sy kin hjirmei trochstreame nei mbû 2 nivo en har ambysjes neijeie. Hoe wurket de yntree-oplieding presys en hoe sjocht Jantina werom op seis jier praktykûnderwiis?

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)