Ik bin benijd fan 8 desimber 2015 16:55

    It moaiste diggelguod, prachtige keamers en in hiele grutte tún. Wopkje krijt in rûnlieding op Fogelsangh State

    Ik bin benijd! 2017

    Ik bin benijd!

    Seis Friezen geane op 'en paad nei museums en eveneminten om Fryske keunst en kultuer te ûntdekken. It is hieltyd wer in ferrassing wêr't de panelleden hinne geane. Alle tongersdeis om 18.45 oere.
    (advertinsje)