Hoe giet it mei Derek Buitenzorg?

It sil je net ûntgien wêze, mar sûnt in pear wike binne de sportredakteuren fan Omrop Fryslân de grutske besitters fan Derek. It jonge draafhynder waard rêden fan de slacht en wurdt no op it entrainement fan Eelke Kruis yn Terbant fersoarge en traind. En da's mar goed ek. Want wij as sportredaksje ha no net it measte ferstân fan hynders.

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(Advertinsje)