Heechleraar Sake de Vlas oer de 'exit-strategy'

Sake de Vlas fan Achlum is heechleraar ynfeksjesyktenmodellearing en ferbûn oan de Erasmus universiteit yn Rotterdam. In petear mei him oer de saneamde 'exit-strategy' oftewol: hoe pakke we it gewoane libben wer op.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)