Hea! fan 9 jannewaris 2018 17:35

Curling is in yn populariteit groeiende sport. De stiennen moatte oer in iisbaan safier mooglik fuort skood wurde. Mar curling kinne je ek mei fluittsjettels dwaan. En dat besochten se yn Marsum op it keunstiisbaantsje, oanlein by it Poptaslot. 

Op it Harnzer timmerwurkplak kinne je fan alles meitsje mei hout. Pensjonearre timmerlju mei in libben lang ûnderfining helpe minsken dy't it timmerjen leare wolle. En sa wurde kastjes, krukjes, fûgelhúskes en skilderijlisten makke.

Timmerwurkpleats

Timmerjen leare op de Harnzer timmerwurkpleats. 

Fluittsjettelcurling

Fluittsjettelcurling op de keunstiisbaan yn Marsum. 

HEA!

It programma oer 'hea'gewoane minsken yn somtiden 'hea'laryske situaasjes. Hawwe jo in tip? Mail dan nei hea@omropfryslan.nl
(Advertinsje)