Gewest Fryslân fan 7 april 2018 17:00

1995 wie it Frysk Festival itselde as dat we no ek as kulturele haadstêd profilearje: "Salut au monde". We groetsje de wrâld. Van Gewest tot Gewest tekene doe op hoe't Fryslân soks doe die. Oan de hân fan Tsjêbbe Hettinga, Koos Dalstra, Ids Willemsma en ..... Abe.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)