Gewest Fryslân fan 3 maart 2018 17:00

In fersekering foar skippen kin, hielendal op Skylge, wol nedich wêze. Mar in fersekering dêr't de dielnimmers ien kear yn it jier lekker ite en drinke op in gesellige jûn, is wol unyk. Van Gewest tot Gewest fûn yn 1988 skipsfersekering de Buul op East-Skylge.

Yn 1985 waard Fryslân wekker skodde troch de misthoarn fan Starum. Sa waard de sjonger en lettere fiskboer Doede Bleeker neamd, om't syn sjongen in ferrassende rûgens hie. Hy sjongt ek yn de reportaazje: neffens himsels hie er doe "in wurm in et hoofd".

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)