Gewest Fryslân fan 23 juny 2018 18:15

It blêd Noorderbreedte organisearre yn 2001 in dichtersfestival op Skiermûntseach. Yn soksoarte gefallen skode Van Gewest tot Gewest ek oan. Seach dêr ek Fryske dichters en besocht mear te witten te kommen fan Bartle Laverman, dichter en skilder.

Yn 1984 tocht Skylge dat se de Gouden Iuw wer ynkomme kinne soenen. De Skylger takomst wie neffens boargemaster Haaksma dat Skylge syn bestean yn dy haven fine moast mei betonning, fiskerij, rêdingsmaatskippij, kustbewaking en opliedingen. Van Gewest tot Gewest seach alle havenbedriuwskanten.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)