Gewest Fryslân fan 23 desimber 2012

Eigen taal, eigen boekewrâld, dat is it byld fan Fryslân. Mar dy boeken moatte skreaun wurde, dy moatte printe wurde, dy moatte útjûn wurde en dy moatte ferkocht wurde. Oars is der neat oan. Yn trije reportaazjes út ferskillende jierren is te sjen hoe't dat yn Fryslân barde. It skriuwen dienen je der by, it printsjen moast der tuskentroch, de útjouwers woene inkel as der subsydzje betelle waard en foar de ferkeap waarden skriuwers yn in lyts boekebuske troppe en dy moasten har eigen en in oar syn wurk ferkeapje. Reportaazjes út de jierren 1967, 1969 en 1973.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)