Gewest Fryslân fan 22 septimber 2018 17:00

Van Gewest tot Gewest hie yn 1970 noch gjin weet fan dat it Frysk Orkest úteinlik ferdwine soe. Doedestiids wie it noch hiel populêr. Benammen it muzykûntwikkelingsbelied hie in soad respons. It Frysk Orkest yn syn hear en fear fan doe.

De bylden binne no noch altyd lyk: de Fryske flagge, in stive pûster, it keverke mei in lûdsprekker op dak, de stien mei "leaver dea as slaef" der op , en in beroemde Fries (diskear professor Buma) dy't seit dat Friezen har selsrespekt hâlde moatte. De Slach by Warnsbetinking yn 1969.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)