Gewest Fryslân fan 20 juny 2020 17:00

Yn 1969 waard de Lauwerssee in mar. En yn 1973 makke Van Gewest tot Gewest in reportaazje oer hoe't dy mar en wat der omhinne lei, derút sjen moatte soe. It kaam wer út op de âlde tsjinstelling fan Fryslân: natoer tsjin lânbou. En ek noch werris dy moaie bylden fan de ôfsluting yn 1969.

Ut 1987 komt de reportaazje oer in feriening yn Rypstjerk. Dy soarge foar de einen dy't yn de doarpssleatsjes omswommen. Vereniging de Dorpseend Rijperkerk. Kontribúsje: 30 sinten yn it jier.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)