Gewest Fryslân fan 2 septimber 2017 17:00

Van Gewest tot Gewest wie altyd faak by en om it Waad. Lekker yn de bûtenloft, moaie plaatsjes. Yn 1970 yn de Bantpolder doe’t de guozzen dêr noch hertlik ferwolkomme waarden. En we sjogge yn 2002 op it Noarderleech en moetsje dêr Albert Ferwerda, dy’t o sa entûsjast oer dy natoer fertelt. En keunstner Ids Willemsma mei yn 1990 ek mei dwaan, hy smyt hûnderten klompen yn de Waadsee, yn it ramt fan it Frysk Festival.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)