Gewest Fryslân fan 16 septimber 2017 17:00

Yn 1984 hie Fryslân in weryndieling fan gemeenten. Al yn 1971 ferskynde it tariedende rapport. Dêroer hat Van Gewest tot Gewest doe in reportaazje makke. Moai. En as je dan witte dat it rapport it doe yn 1971 hie oer minimaal 25.000 ynwenners; no, dat waarden yn 1984 soms net mear as 9.000. Dy gemeenten besteane noch selsstannich…. Ek moai de diskusje tusken Snits en Wymbrits, doe fijannen. No sliepe se yn elkoars earms.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)