Gewest Fryslân fan 11 novimber 2012

Fuort nei de Twadde Wrâldoarloch waard yn Fryslân mr. Henri Linthorst Homan beneamd as kommissaris fan 'e Keningin. Hy kaam út in laach fan keninklike bestjoerders. Hy soe oant 1970 yn Fryslân bliuwe, en fansels stie it programma van Gewest tot Gewest yn dy tiid wiidweidich stil by dat ôfskied en de betsjutting dy't mr. Linthorst Homan foar Fryslân hân hie. Hy waard opfolge troch mr. Hedzer Rijpstra.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)