FryslânDOK fan 27 juny 2021 17:00

Fryske folkloare en tradysjes, fersterkje dy de regio? Of binne it bongels oan de poat dy't de foarútgong tsjinhâlde? Yn 'Groeten uit Friesland' ûndersiket FryslânDOK de wearde fan tradysjes yn de moderne tiid. Te sjen op 26 juny by NPO2 en op 27 juny by Omrop Fryslân.

Yn de simmer tilt de provinsje wer op fan de tradisjonele sporten en folkloristyske aktiviteiten. Skûtsjes sile oer de marren, keatsers stean yn it perk, skotsploegen en ringstekkers hawwe de knappe klean wer oan. Diel 9 fan 'Beklimmers fan it flakke lân' giet oer Fryske kultuer.

Yn de searje 'Beklimmers fan it flakke lân' siket Fryslân DOK nei inisjativen op lokaal, lytsskalich nivo, betocht op basis fan grutte ideeën en idealen.

FryslânDOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(Advertinsje)