Fryslân fan Boppen fan 20 april 2020 21:30

De Alde Feanen - De Lemmer

 • Burgum
 • Garyp
 • Earnewâld
 • Aldegea (Sm.)
 • De Wylgen
 • De Feanhoop
 • Aldeboarn
 • Haskerdiken
 • Vegelinsoard
 • De Jouwer
 • Skarsterbrêge
 • Sint-Nyk
 • Ychtenbrêge
 • Eastersee
 • Woudagemaal
 • De Lemmer

Fryslân fan Boppen

Foar Fryslân fan boppen koenen minsken in boadskip op 'e grûn meitsje om de ynwenners fan Fryslân in hert ûnder de riem te stekken.
(Advertinsje)