Fryslân fan Boppen fan 17 april 2020 21:30

De Slachte

 • Easterbierrum
 • Tsjummearum
 • Seisbierrum
 • Winaam
 • Hjerbeam
 • Hitsum
 • Tsjom
 • Achlum
 • Arum
 • Lollum
 • Waaksens
 • Kûbaard
 • Wommels
 • Easterein
 • Itens
 • Rien
 • Lytsewierrum
 • Reahûs
 • Hidaard
 • Boazum
 • Wiuwert
 • Britswert
 • Easterwierrum
 • Reduzum
 • Raerd

Fryslân fan Boppen

Foar Fryslân fan boppen koenen minsken in boadskip op 'e grûn meitsje om de ynwenners fan Fryslân in hert ûnder de riem te stekken.
(Advertinsje)