Fryslân DOK fan 7 febrewaris 2021 17:00

Klaas Koopmans - 100 jier, "Als ik mij zwak voel dan ben ik machtig"

Hûndert jier nei syn berte bringt Fryslân DOK in nij portret fan de keunstskilder Klaas Koopmans. Hy skildere it Fryske lânskip en makke djippe yndruk mei syn gestichtstekeningen.

Klaas Koopmans (Garyp, 1920-2006) waard bekend troch syn ekspresjonistyske skilderijen fan it Fryske lânskip. Mar miskien noch wol mear troch de ynkringende tekeningen dy't er makke by syn opnamen yn psychiatryske ynrjochtingen. Yn Museum Dr8888 is ein 2020 in oersichtstentoanstelling fan syn wurk ynrjochte, ûnder de titel 'Waanzinnig!' It museum hopet dy nei de lockdown op 'e nij ûnder de oandacht te bringen.

Klaas Koopmans heart by de kanon fan de Fryske keunst. Mei fjouwer befreone skilders foarme hy de groep 'Yn 'e line' en fertsjintwurdige sa it ekspresjonisme yn de regio. Lykas de keunstners fan De Ploeg dat wiene yn Grinslân. Koopmans waard gauris opnommen yn psychiatryske ynrjochtingen, soms moannenlang. Hy sketste dan syn meipasjinten en it personiel. Hûnderten gefoelige en troffen tekeningen fan minsken yn 'e ferdrukking binne dêr it resultaat fan. Pas ein jierren santich mochten dy foar it earst oan it publyk toand wurde, fanwege de taboesfear dy't der lang omhinne hong. No meitsje de tekeningen diel út fan museumkolleksjes.

"Als ik mij zwak voel dan ben ik machtig" : De basis fan dizze Fryslân DOK is de dokumintêre dy't Piter Tjeerdsma yn 1991 makke fan Klaas Koopmans. Syn eigensinnige karakter en wurk spat fan it skerm. Dochter en galeryhâlder Anje Wester en soan Gosse Koopmans, sels ek keunstner, jouwe har persoanlike fisy op harren heit en syn wurk.

FryslânDOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(Advertinsje)