Fryslân DOK fan 31 augustus 2014 17:00

  [Werhelling] Dizze dokumintêre is earder útstjoerd op snein 13 oktober 2013.

  It Seaddehûs... de rekonstruksje, Fryslân DOK oer de fassinaasje fan archeolooch Daniël Postma.

  Hoe seagen yn de betide midsieuwen de hûzen yn it terpegebiet fan Fryslân derút?
  Hoe wennen de minsken doe? It is de fassinaasje fan archeolooch Daniël Postma.
  As studint ferdjippe er him yn de bou fan saneamde seaddehûzen, terpewenten mei muorren en dakken fan klaai en gers. Tagelyk is yn de twadielige dokumintêre fan programmamakker Piter Tjeerdsma te sjen hoe't yn Furdgum stapke foar stapke de rekonstruksje fan in seaddehûs by Furdgum foarm kriget.

  Yn diel 1 omtinken foar de opgravings by Furdgum, de start fan de bou en de reis nei IIslân.
  Hjir waard oant 1950 ta noch wenne yn seaddehûzen. Dêrtroch binne der noch in soad oerbliuwsels.Yn it noarden is yn in grutte boerepleats fan seadden ek in museum ûnderbrocht. Hjir wurde ek kursussen seaddebou jûn en sa wurdt Daniël Postma de earste diplomearre Nederlânske seaddebouwer. Net allinnich buorkerijen en wenten fan seadden binne op IIslân bewarre bleaun, mar ek oare gebouwen lykas tsjerken. Yn it sintrum yn Reykjavik binne IIslânske archeologen dwaande mei opgravings fan seaddehûzen fan 1200 jier âld, út deselde tiid as it hûs fan Furdgum. It is in wichtige boarne fan ynformaasje foar Postma dy't yn de IIslânske haadstêd ek in museum besiket dat ûnder in hotel boud is om wichtige opgravings út de midsieuwen te beskermjen.

  Fryslân DOK

  Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
  (advertinsje)