Fryslân DOK fan 23 april 2017 17:00

  Blau de himel, grien it gers

  Gers, de plantesoarte dy’t it lanskipsbyld fan Fryslân bepaalt stiet yn kwea deiljocht. Yn stêdlike gebieten ferdwynt it út it strjitbyld en út de túntsjes fan de minken. Yn it bûtengebiet wurdt it ‘de griene woestyn’ neamd. Mar hoefolle witte wy eins fan gers? Hoe is it hjir telâne kaam? En wat kinne we der allegearre mei? Fryslân DOK sil yn in trijelûk op syk nei alle geheimen fan it gers.

  De lânskipsdiskusje spilet bytiden heech op yn Fryslân. Stiet it behâld fan in âld kultuergreidelânskip mei fûgels en blommefjilden de ûntwikkeling fan de lânbou en ekonomyske groei yn it paad? Of betsjut de trochgeande yndustrialisaasje fan it lânskip it ein fan de biodiversiteit? De diskusje wurdt faak fierd oer de rêch fan boeren, boargers en natuer. Mar it giet foaral oer de rêch fan it gewaaks dat de katalysator foarmet fan de problematyk, gers. Gers is oan de iene kant it byldbepalende lânskipselemint fan Fryslân, mar wurdt oan de oare kant hieltyd faker sjoen as it grutte kwea. Gers soe te keunstmjittich bebuorke wurde en dêrtroch syn funksje ferlieze as boarne foar ynsekten, blommen en greidefûgels.

  Mei wittenskippers, boeren en boargers wurdt der sjoen nei de skiednis fan gers, de skaaimerken en tapassingen derfan, no en letter. Om te ûntdekken hoefier gers yndied ferwurdt ta in grien meunster of de kaai is foar oplossingen yn de takomst.


  Fryslân DOK Blau de himel, grien it gers:
  Snein 23 april om 17.00 oere en dêrnei fan 18.00 oere ôf alle oeren by Omrop Fryslân.

  Fryslân DOK

  Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
  (advertinsje)