Fryslân DOK fan 17 july 2012

De hân oan ‘e ploech en de blik foarút diel 1

Fjirtich jier ferlyn kocht Wiepke van de Lageweg syn earste hynder. No is de VDL-stâl út Bears, dêr't ek frou Jannie, alle bern en oanhang yn meiwurkje, wrâldferneamd. Tophynders as Nimmerdor, Indoctro en Jus de Pomme makken it bedriuw grut. VDL-hynders rinne oer de hiele wrâld; fan Kuba oant Ruslân en Sina. En mei Nederlânsk kampioen ’Bubalu’ meitsje sy op ‘e nij kâns op dielname oan de Olympyske Spullen. Programmamakker Piter Tjeerdsma makke in twalûk oer de hynstefamylje út Bears.

Yn diel 1 fan de dokumintêre wurdt Van de Lageweg folge by de grutte hynstekeuring fan it Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland yn Den Bosch. As hynsten dêr goedkard wurde, binne sy mear jild wurdich. Ek wurde der springwedstriden hâlden yn Den Bosch. Hynders fan VDL dogge op alle ûnderdielen mei. Mei wikseljend sukses. Yn it earste diel ek omtinken foar de grutte hynstesjo dy’t de famylje Van de Lageweg alle jierren yn april yn Bears op tou set. Dêr komme meastentiids sa’n trijetûzen minsken op ôf, út alle hoeken fan ‘e wrâld.

Yn diel 2 wurdt Wiepke van de Lageweg folge yn de deistige gong fan saken op it bedriuw. De maitiid is in drokke tiid. Op it dekstasjon wurdt sperma fongen fan 16 hynsten, 76 merjes wurde ynseminearre en yn de eigen klinyk wurdt in hynder operearre. Van de Lageweg sels is ûnderweis en besjocht in fôle fan in fokker yn Surhústerfean. Dêrneist selektearret er jonge hynsten foar Guatamala en giet er nei Holwierde. Dêr traint springruter Jur Vrieling de Nederlânsk kampioen ‘Bubalu’. Dy hynst stiet op de nominaasje foar de Olympyske Spullen dizze simmer yn London.
Foar mear ynformaasje oer VDL sjoch op www.kwpn.nl of www.vdlstud.nl

FryslânDOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(Advertinsje)