Fryslân DOK fan 11 desimber 2011

Fryske trompetten yn Litouwen diel 1

Modestas Gorosko is 12 jier. Hy wennet yn in doarpke mei 400 ynwenners flakby Panevezys yn Litouwen. Hy komt út in kânsearm miljeu. Heit hat mei alkoholproblemen te krijen en ek mem is net altyd yn steat him te fersoargjen. Mei tank oan it inisjatyf fan Piet Visser út it Fryske Nij Altena, hat Modestas no sicht op in bettere takomst.

Piet Visser is korpsdirigint. Yn syn oldtimer Opel Ascona riidt er by de basisskoallen yn Fryslân del. Syn passy: jonge minsken entûsjast meitsje foar de doarpskorpsen.

Fyftjin jier ferlyn kaam Visser yn kontakt mei leden fan de eardere Litouwske militêre kapel, dy't op syk wienen nei âlde ynstruminten om spylje bliuwe te kinnen. Piet Visser mobilisearre de korpsen yn Fryslân en luts mei in buske fol trompetten, bassen, baritons en oare blaasynstruminten nei Panevezys. Dêr moete hy klarinettist en amtner Kulturele Saken, Remigijus Vilys. De twa waarden freonen foar it libben en hawwe yntusken yn de doarpen om Panevezys hinne sa'n 20 amateurkorpsen oprjochte. Ien dêrfan is it lytse korps dêr’t Modestas yn spilet. It wurdt laat troch Ligita Bileviciene, in sosjaal belutsen muzyklearares, dy't Modestas en oare jonge bern fan de strjitte ôfhelle en yn oanrekking brocht mei de muzyk.

Sûnt de jonge Modestas by it korps spilet, giet it folle better mei him. Hy hinget net mear op strjitte rûn, mar oefenet en spilet de stjerren fan ‘e himel. Hy blykt in natuertalint te wêzen en is al nei trije jier spyljen as bûgelsolist opnommen yn it regiokorps, dat krektlyn noch in show op de nasjonale Litouwske televyzje fersoarge.

Omrop Fryslân regisseur Piter Tjeerdsma en kameraman Jan Bensliman folgen Piet Visser by syn wurk yn Litouwen en dat smiet in bysûndere kollaazje op fan muzyk, lânskip en oandwaanlike ferhalen. De dokumintêre is koartlyn yn premjêre gien op it Noordelijk Film Festival yn Ljouwert. Omrop Fryslân stjoert it bysûndere ferhaal yn twa dielen út op Nederlân 2 en Omrop Fryslân Televyzje.

FryslânDOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(Advertinsje)