FRYSKE ASMR: Wâlden

Lit dy ûnderdompelje yn de wrâld fan de Wâlden. Typyske klanken en wurden út 'e Wâlden, mar dan op in sêfte toan.

Fryske ASMR

“Wat in bjusterbaarlik barren” of “As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin”. Yn dizze podcast flústerje wy dy de moaiste Fryske wurden en siswizen yn. In podcast dy’t dy helpt om rêstich te wurden en folslein te ûntspannen.
(Advertinsje)