FRYSKE ASMR: Klaai

Hannen efkes út 'e klaai en genietsje fan dizze ASMR-podcast spesjaal foar klaaikluten. Fryske wurden en siswizen, mar dan mei in moai tintsje fan 'e klaai.

Fryske ASMR

“Wat in bjusterbaarlik barren” of “As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin”. Yn dizze podcast flústerje wy dy de moaiste Fryske wurden en siswizen yn. In podcast dy’t dy helpt om rêstich te wurden en folslein te ûntspannen.
(Advertinsje)