FRYSKE ASMR: Frysk iten

Meastentiids is it net fatsoenlik om mei de mûle fol te praten, mar yn dizze podcast mei it. Hearlik genietsje fan it lûd hoe't in stikje sûkerbôle opsmikkele wurdt.

Hast misofonie? Dan is dizze podcast net foar dy

Fryske ASMR

“Wat in bjusterbaarlik barren” of “As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin”. Yn dizze podcast flústerje wy dy de moaiste Fryske wurden en siswizen yn. In podcast dy’t dy helpt om rêstich te wurden en folslein te ûntspannen.
(Advertinsje)