FRYSKE ASMR: Algemien Frysk

Yn dizze ôflevering flústerje wy dy de moaiste Fryske wurden en siswizen yn. Gean der lekker foar sitten, ûntspan én doch wat ynspiraasje op

Fryske ASMR

“Wat in bjusterbaarlik barren” of “As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin”. Yn dizze podcast flústerje wy dy de moaiste Fryske wurden en siswizen yn. In podcast dy’t dy helpt om rêstich te wurden en folslein te ûntspannen.
(Advertinsje)