Frou de Vries 29 maaie

Frou de Vries, spile troch Hilly Harms, is al jierren allinne. Har ieninichtse soan wennet yn it suden fan it lân en hat it drok mei syn ymport- en eksportbedriuw yn lânboumasines. Ynkoarten is der in bysûndere dei. Sil har soan dan komme? Of miskien stjoert hy in kaartsje of in brief. Sy sjocht dan ek alle dagen út nei de komst fan de postrinner. Dy wurdt har help en ûntwyk, foaral as sy yn de problemen komt.

Frou de Vries mei postrinner

Frou de Vries

“Frou de Vries” is in koarte spylfilm fan in oantal leden fan de Ljouwter filmklup Kleare Kimen. De film is op it NOVA-Noord filmfestifal bekroand mei goud en hat tagelyk de publykspriis krigen.
(advertinsje)