Friezen om utens fan 6 april 2018 18:50

Anne Marije de Winkle komt út in grutte húshâlding. Sels is se no yn ferwachting fan har 6de bern. Idaho en Boalsert dêr sitte noch al wat kilometers tusken. Hoe gean je dêr mei om by de berte fan je bern?

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)