Friezen om utens fan 27 april 2018 17:40

Yn dizze lêste ôflevering fertelt Andrys Onsman yn it Liwwardders oer syn libben yn Australië. Syn âlden hawwe Ljouwert ferlitten yn de jierren ’60, op syk nei in bettere takomst.
Syn mem fûn har plak dêr en heit bleau in Liwwardder yn Australië.

En Andrys sels? Is hy in echte Aussie? Of dochs in Liwwardder?

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)