Friezen om utens fan 23 maart 2018 18:50

Hjoed it ferhaal fan Joke Bakker út Nij Seelân. As lyts famke woe se al mear fan de wrâld sjen as allinnich Metslewier. No wennet se oan 'e oare kant fan de wrâld. As se net lekker yn har fel sit, tinkt se wolris om werom te gean nei Fryslân.

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)